F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

Profielen en pagina's die zich voordoen als anderen, zijn in strijd met onze richtlijnen voor de community en zijn niet toegestaan op Facebook.

Als je een profiel of pagina ziet dat of die zich voordoet als jou, als iemand die je kent of een bekende persoon (bijvoorbeeld een beroemdheid of politicus), moedigen we aan dit ons te laten weten. Je kunt profielen of pagina's die zich mogelijk voordoen als anderen aan ons rapporteren, ook als je geen Facebook-account hebt.

FATF 

De Financial Action Task Force(externe link) (FATF), een intergouvernementele instelling uit 1989, werd bedacht met het doel om het witwassen van kapitaal, het financieren van het terrorisme en alle andere bedreigingen van de integriteit van het internationale financiële systeem te bestrijden, door het opstellen van normen en het bevorderen van een doeltreffende toepassing van wettelijke, reglementaire en operationele maatregelen die alle staten en autoriteiten die bevoegd zijn inzake bestrijding van witwassen van kapitaal en financiering van het terrorisme, de financiële instellingen en andere actoren moeten opvolgen.

Om dat te doen heeft de FATF 40 aanbevelingen (PDF, 1.13 MB) uitgewerkt die worden erkend als internationale norm die regelmatig wordt herzien om rekening te houden met de evolutie van de witwastechnieken van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

De FATF maakt regelmatig een evaluatie in elke lidstaat om zich ervan te vergewissen dat de aanbevelingen worden nageleefd en dat de ingezette maatregelen voor de bestrijding van het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme doeltreffend zijn.

De AATHES, vertegenwoordigd door Alexandre De Geest, is sinds juni 2016 de chef van de Belgische delegatie van de FATF.  

Fiduciair geld

Fiduciair geld is geld dat zijnwaardeniet ontleent aan demateriewaaruit het gemaakt is (intrinsieke waardezoals bijgoudenenzilverenmunten), maar aan hetvertrouwendat ergoederenendienstenmee gekocht kunnen worden. Denominale waardeberust dus niet op een bepaald gewicht en gehalte vanedelmetaalmaar op het vertrouwen dat deeconomische actorenstellen in de waarde van de munteenheid. Het woordfiduciairis afgeleid van hetLatijnsewoord voor vertrouwen.

FOMO is de afkorting van Fear Of Missing Out. Dit is het gevoel van een persoon dat men bang is om iets te missen. Dit kan betrekking hebben op Social Media, op een feest of op de crypto markt. Het FOMO gevoel wordt vaak aangewakkerd door de succesverhalen van de medemens. Personen om je heen vertellen succesverhalen over hoe grappig dat filmpje op Social Media wel niet was of over hoe rijk ze wel niet zijn geworden door het kopen van cryptomunten.

FSMA

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) 

Bevoegdheden

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Het is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

De FSMA is dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond' in voor het toezicht op de financiële markten, en is onder meer bevoegd voor (klachten over):

  • hypothecair krediet
  • aanvullende pensioenen in het kader van uw beroepsactiviteit (tweede pijler)
  • financiële diensten in het algemeen en twijfels over de aanbieder.


Bron:

https://www.degiro.nl/leren-beleggen/beleggen-in-futures


Wat zijn futures?

Een future is een termijncontract om een onderliggend product op een afgesproken moment in de toekomst te leveren tegen een afgesproken prijs. Hier komt de letterlijke ‘future betekenis’ – Engels voor toekomst - vandaan. In de financiële wereld zijn futures een derivaat, omdat het onderliggende product niet zelf in bezit is. Het is een afgeleid product, dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggend product. Dat kan een index, een financieel instrument, maar ook een grondstof zijn. Zo bestaan er futures op aandelenindices zoals de AEX en S&P 500, maar ook op staatsobligaties, en zelfs voor fysieke producten als goud.

Hoe werken futures?

Een future is een termijncontract. Dit is een verhandelbaar contract dat betrekking heeft op de koop (long) of verkoop (short) van een onderliggende waarde. De levering vindt op termijn plaats. Per definitie gaan bij dit contract zowel de koper als de verkoper een verplichting aan. Net als veel andere derivaten, hebben futures een contractgrootte waarbij elke future een vastgesteld aantal van het onderliggende product als onderliggende waarde heeft.

Hoe worden futures verrekend?

De betaling van een future wordt aan het eind van de afgesproken termijn gedaan. Dit kan door middel van een fysieke levering of een contante afhandeling. Bij een fysieke levering worden de genoemde goederen daadwerkelijk geleverd. Dit is echter niet vaak het geval, aangezien de future regelmatig voor de contractafloop weer verkocht wordt. De voornaamste reden voor het beleggen in futures is het maken van winst door te profiteren van prijsverschillen in de onderliggende effecten. Daarom wordt contante verrekening vaak geprefereerd boven fysieke verrekening. Dit kan bijvoorbeeld een aandeel zijn. Wanneer de koers is toegenomen, ontvangt de koper van de future geld. Bij aan- en verkoop is er geen geldstroom, pas bij levering moet de afgesproken prijs worden betaald. Wel wordt er tussentijds onderpand vereist door de broker, vanwege de grote verplichting die is aangegaan. Dit onderpand wordt ook wel margin genoemd.

Index futures zoals futures AEX worden altijd contant afgewikkeld. Hierbij geldt een contractgrootte van 200 x de index. Onderstaand een rekenvoorbeeld:

Stel, u koopt vandaag een FTI (AEX future) op 600. Diezelfde avond sluit de future op 605, dan krijgt u 5 x 200 (contractgrootte) = €1000,-. De volgende dag sluit de future op 603, in dat geval moet u het verschil van 2 x 200 = €400,- betalen.

Futures en hedgen

Futures zijn een veelgebruikt derivaat om risico's mee af te dekken. Beleggers gebruiken futures om risico's zoveel mogelijk te neutraliseren. Dit wordt gedaan door de onzekerheid weg te nemen over een toekomstige prijs van bijvoorbeeld een specifiek aandeel. U kunt hiervoor short of long hedges gebruiken. Beleggers kunnen voor een short hedge kiezen wanneer zij verwachten dat de prijs van een reeds aangekocht aandeel zal dalen voor de vervaldatum van de future.

Overigens gebruiken bedrijven futures om een product zoals olie, in de toekomst voor een vooraf vastgestelde prijs te kunnen kopen. Wanneer bedrijven bang zijn dat de prijs van in dit geval olie gaat stijgen, dan kunnen zij middels een future hun gewenste prijs vastleggen voor een bepaalde periode.

Kosten van beleggen in futures

Men rekent aansluitkosten, transactiekosten en afwikkelkosten voor het handelen in futures. Deze kosten vindt u terug in het tarievenoverzicht. Afwikkelkosten betaalt u alleen bij de uiteindelijke vereffening bij expiratie, niet bij tussentijdse afwikkelingen.

Zoals eerder aangegeven vereist een broker ook onderpand voor de verplichting die wordt aangegaan met het handelen in futures. Dit gereserveerde bedrag wordt de initial margin genoemd. Gezien het hoge risico, kan dit een aanzienlijk hoog bedrag zijn. DEGIRO heeft een risicomodel wat het bedrag van uw onderpand voor u berekent. Komt uw visie op de betreffende future niet uit? Dan kunt u met dit gereserveerde bedrag vaak alsnog aan uw verplichting voldoen.

Handelstijden van futures

Handelstijden van de onderliggende index zijn doorslaggevend voor futures. Dit is vanwege de liquiditeit. Tijdens de reguliere handelstijden van de onderliggende index is de liquiditeit in de betreffende future het grootst. Dit maakt het lastig om bijvoorbeeld vanuit Nederland in de Nikkei 225 future te handelen in verband met het tijdsverschil. Het handelen in futures gaat de hele dag door. Daarom worden ze vaak gebruikt om de waarde van de onderliggende producten te bepalen buiten de regulieren handelstijden. De opening van de AEX is hier een voorbeeld van. Met de prijs van een future, probeert men voordat de beurs opent de openingsprijs te voorspellen.

Hoe u kunt beleggen in futures

U  kunt  in futures handelen op een aantal aangesloten derivaten beurzen. Vanwege het hoge risico en de complexiteit zijn futures niet geschikt voor beginnende beleggers.n.

Wat is het risico van beleggen in futures?

Beleggen in derivaten zoals futures kan zeer winstgevend zijn maar het gaat ook gepaard met substantiële risico’s. Vanwege het hefboomeffect kunt u een hoog rendement behalen. Aan de keerzijde kunt u ook meer dan uw inleg verliezen.

Met futures kunt u aanzienlijke bedragen verliezen zonder inleg. Wij vragen daarom voor een onderpand.(collateral) In extreme situaties kunnen verliezen zelfs hoger zijn dan dit onderpand. Als u volgens ons risicomodel onvoldoende onderpand heeft kunnen wij u vragen om bij te storten of uw risico te verlagen. Doet u dit niet op tijd of wordt uw risico te groot dan kan er zonder tussenkomst van u ingegrepen worden om de kans te verkleinen dat u uw verplichtingen niet kunt nakomen. Het is raadzaam om alleen verplichtingen aan te gaan die u kunt nakomen met geld wat u niet op korte termijn voor andere zaken nodig heeft.


Wat zijn futures bij beleggen?


Er zijn heel veel soorten beleggingen beschikbaar. De bekendste zijn aandelen en obligaties, maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Denk bijvoorbeeld aan afgeleide producten. Dit zijn ingewikkeldere en vaak meer risicovolle beleggingen. Een voorbeeld van zo’n afgeleid product is een future. In dit artikel leggen we uit wat futures zijn en hoe beleggen in futures werkt.

Wat is een future?

Een future is een afspraak of termijncontract tussen de koper en verkoper, waarbij de koper voor een vaste prijs, op een vastgesteld tijdstip een vastgestelde hoeveelheid van de onderliggende waarde moet kopen of verkopen.

Wanneer je een future koopt, koop je dus niet direct de onderliggende waarde. Je koopt de plicht om dit in de toekomst te doen. Aan het einde van de looptijd ben je verplicht om de onderliggende waarde te kopen (in het geval van een future long) of te verkopen (bij een future short).

Kenmerken van een future

Alle factoren voor de koop of verkoop worden dus van te voren vastgelegd. De onderliggende waarde, de prijs waarvoor de onderliggende waarde gekocht of verkocht moet worden, de margin, de expiratiedatum, de hefboom en de contractgrootte. We lichten deze factoren van een future hieronder toe.

Onderliggende waarde

Een future is een afgeleid beleggingsproduct. Dat houdt in dat de waarde ervan is gebaseerd op een onderliggend product. Dit kan bijvoorbeeld een set aandelen, obligaties of een index zijn. Er bestaan echter ook grondstof futures en zelfs vee futures.

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs van een future is de vastgestelde prijs waarvoor de onderliggende waarde op de expiratiedatum gekocht of verkocht moet worden.

Margin

De margin wordt ook wel de waarborgsom genoemd. Dat is een bedrag dat je op je beleggingsrekening opzij moet zetten, als borg voor de future. Zo heeft de uitgever van de future een garantie dat je in je betalingsverplichting kunt voldoen. Door het hoge risico bij beleggen in futures, kan de margin hoog zijn.

Wanneer de margin op dreigt te raken door dalende koersen, krijg je als belegger een margin call.

De expiratiedatum

De expiratiedatum is de datum waarop de future afloopt. Op die datum moet de onderliggende waarde worden gekocht of verkocht voor de uitoefenprijs. De expiratiedatum staat vooraf vast.

Hefboom

Een future is een hefboomproduct. Dat betekent dat je met een relatief kleine inleg een grote positie kunt innemen.

De future heeft bijvoorbeeld een onderliggende waarde van aandeel X met een koers van €20. De hefboom is 1:50. Wanneer de prijs van aandeel X met €1 stijgt, ontvang je niet €1, maar €50. Tegelijkertijd verlies je ook €50 in plaats van €1, wanneer aandeel X €1 in waarde daalt.

Contractgrootte

De contractgrootte geeft de grootte van de positie aan die je met het contract inneemt. Dit hangt samen met de hefboom. Om de contractgrootte te berekenen, vermenigvuldig je de prijs van de onderliggende waarde met de hefboom.

De contractgrootte van een future met aandeel X als onderliggende waarde en een hefboom van 1:50, zoals hierboven, is dus 20 x 50 = €1.000.

Posities bij futures

Je kunt bij beleggen in futures twee verschillende posities innemen. Je kunt een future long kopen en een future short.

Future long

Wanneer je verwacht dat de koers van een onderliggende waarde gaat stijgen, kun je een future long kopen. Met een future long moet je de onderliggende waarde op de expiratiedatum kopen voor een vooraf vastgestelde prijs.

Wanneer de koers van het onderliggende product is gestegen ten opzichte van die prijs, koop je de onderliggende waarde dus relatief goedkoop. Het verschil tussen de actuele koers en de uitoefenprijs is je winst.

Future short

Verwacht je dat de koers van het onderliggende product gaat dalen? Dan kun je een future short kopen. Je bent dan verplicht om de onderliggende waarde op de expiratiedatum te verkopen voor een vooraf vastgestelde prijs.

Wanneer de koers is gedaald ten opzichte van die prijs, kun je de onderliggende waarde relatief duur verkopen. Het verschil tussen de uitoefenprijs en de actuele beurskoers is je winst.

Verrekening

De verrekening, de uiteindelijke uitbetaling, van een future kan op twee manieren gebeuren.

Fysieke levering

Allereerst kan de verrekening, of settlement, van de future fysiek gebeuren. Bij een future long met je dan daadwerkelijk de onderliggende waarde kopen. Je krijgt of levert dan dus echt de set aandelen, de olie of het vee waarop de future gebaseerd is. Tegenwoordig gebeurt dit niet vaak meer.

Cash settlement

Veel gebruikelijker is een cash settlement. Je koopt of levert dan niet echt de onderliggende waarde. In plaats daarvan ontvang (of betaal) je het verschil tussen de actuele beurskoers en de uitoefenprijs van je future in cash. Dit is voor de meeste mensen een stuk aantrekkelijker, omdat zij niet geïnteresseerd zijn in het onderliggende product, maar in de prijsverandering.

Risico van beleggen in futures

Futures zijn risicovolle beleggingsproducten. Daarom zijn het ze niet geschikt voor de beginnende belegger. We laten hieronder zien waar het hoge risico vandaan komt.

Hefboom

Een future is een hefboomproduct. Eerder in dit artikel hebben we al uitgelegd hoe zo’n hefboom in zijn werk gaat. Je neemt een relatief grote positie in voor een relatief kleine inleg.

Dat betekent dat je niet alleen hoge winsten kunt maken, maar ook net zulke hoge verliezen. Deze verliezen zijn veel groter dan wanneer je direct in de onderliggende waarde zou beleggen.

Onbeperkt maximaal verlies

Wanneer je belegt in aandelen, kun je nooit meer verliezen dan de waarde van die aandelen. Bij beleggen in futures kun je echter onbeperkt verlies lijden. Dat komt door de hefboom.

Stel je voor dat je de onderliggende waarde moet kopen voor €30 per aandeel, terwijl de actuele koers is gedaald naar €5. Met een hefboom van 200, verlies je 200 x €25 = €5.000.  Met grotere bedragen en grotere hefbomen kan dit onbeperkt oplopen.

What Is Funding Wallet?

The Funding wallet in Binance shows the total value of crypto balance that a user has gained from buying or selling their cryptos over the P2P network, from Binance Pay and Binance Card.

In simpler terms, a funding wallet is a wallet that has all details of all your cryptos coins(trading) that have been sent over the peer-to-peer network.

You get to exchange your crypto coins with a local currency. Binance has enabled its users who can deposit or withdraw their crypto coins from the funding wallet.