CryptoTrading

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

how do they manipulate a future trade so that you get liquidated because of a sudden price drop or rise?


Manipulating a future trade to specifically target your liquidation due to a sudden price drop or rise would be an illegal activity known as market manipulation. Engaging in such practices is strictly prohibited by financial regulatory authorities in most jurisdictions. However, I can provide a general explanation of a hypothetical scenario in which a trader might attempt to manipulate a trade to trigger a liquidation.

  1. Coordinate a large sell-off: A group of traders with significant market influence may collude to sell a large number of contracts or assets simultaneously. This coordinated selling can create a sudden and substantial drop in the price of the asset.

  2. Trigger stop-loss orders: Many traders place stop-loss orders, which automatically execute a trade if the price of an asset reaches a certain level. By driving down the price through coordinated selling, the manipulators aim to trigger these stop-loss orders placed by other traders, causing a cascade of selling and further driving down the price.

  3. Cause panic or FOMO: Manipulators might spread false information or rumors to induce panic selling or buying, creating a self-fulfilling prophecy where traders rush to exit their positions or enter new ones, amplifying the price movement.

  4. Front-running liquidations: If manipulators have access to information about specific liquidation levels or trading positions, they can take advantage of this knowledge to execute trades ahead of the liquidations, further exacerbating the price movement in their desired direction.

It's important to note that engaging in market manipulation is illegal and unethical. Financial regulatory bodies actively monitor and investigate suspicious trading activities to maintain fair and orderly markets. Traders found guilty of market manipulation can face severe penalties, including fines, imprisonment, and the loss of trading privileges.

INDICATORS 

De indicator is een mooi hulpmiddel om het innemen van een positie die u al in gedachte heeft te timen. De eerste manier waarop u de indicator kunt gebruiken, is door te kopen of te verkopen na een uitbraak buiten de banden. Hier gaat overigens niet mijn voorkeur naar uit.

De manier waarop ik de indicator graag gebruik, is door op het moment dat de koers een van de buitenste banden raakt, een contraire positie in te nemen. Hier zitten overigens nog wel wat voorwaarden aan, die u in de uitgebreidere uitleg over Bollinger Bands duidelijk kunt lezen.


Als de bovenste en onderste lijn van de Bolinger Bands dicht bij elkaar liggen wil dit zeggen dat er weinig volaliteit is. Als ze verder uit elkaar gaan 

Leading indicator

Leading indicatoren kunnen vaak iets zeggen over de richting van de komende koersbeweging. Deze mogelijke beweging is gebaseerd op het koersmomentum. De meest bekende leading indicator is de Relative Strength Index (RSI).

Lagging indicator

Lagging indicatoren kijken terug naar eerdere koersbewegingen. Dergelijke indicatoren dienen ter bevestiging van een bestaande trend. Een bekend trendvolgende indicator is het voortschrijdende gemiddelde, oftewel de Moving Average.

De Money Flow Index (MFI) indicator brengt op een eenvoudige manier de geldstromen van een aandeel in kaart. De MFI indicator maakt gebruik van zowel de prijs als het volume om koop- en verkoopdruk te meten. Met behulp van de MFI kan het ‘enthousiasme’ van de markt in kaart worden gebracht.

De moneyflow wordt berekend door de gemiddelde prijs te vermenigvuldigen met het volume van die dag. Specifieker; de gemiddelde prijs wordt berekend door de high, de low en de close bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Indien de prijs stijgt dan spreken we van geldinstroom, en bij een dalende prijs stroomt er juist geld uit het aandeel. Vervolgens wordt de money ratio berekend, die aangeeft of er sprake is van een positieve of een negatieve geldstroom.

Deze ratio’s worden vervolgen in dezelfde formule van de RSI gestopt om er een oscillator van te maken die tussen 0 en 100 beweegt.

Oscillatoren

De meeste technische indicatoren zijn eigenlijk oscillatoren. Een oscillator is een technische indicator welke tussen twee extreme lijnen fluctueert. Een bekende oscillator is de MACD-indicator. Deze lijnen hebben extreme waarden. Komt de oscillator boven de bovenste waarde, dan is sprake van een overbought situatie. Komt de indicator onder de laagste waarde, dan is sprake van een oversold situatie.

Dit is overigens niet het enige signaal dat een oscillator kan geven. Er zijn drie verschillende soorten signalen:

  • Doorkruising van extreme waardes: Zoals gezegd heeft een oscillator twee lijnen. Deze lijnen hebben extreme waarden. Komt de oscillator boven de bovenste waarde, dan is sprake van een overbought situatie. Komt de indicator onder de laagste waarde, dan is sprake van een ‘oversold’ situatie.
  • Kruising van de nulwaarde: Een oscillator kent een neutrale waarde. Noteert de waarde van de indicator boven dit niveau, is het een positief signaal en vice versa.
  • Divergentie: Hierbij worden positieve en negatieve divergentie onderscheiden. Positieve divergentie vindt plaats als de indicator stijgt, terwijl de koers daalt. Van negatieve divergentie is sprake als de indicator daalt, terwijl de koers stijgt.

De stochastic oscillator (STO) is een veelgebruikte indicator onder daytraders. De indicator reageert niet alleen zeer snel en nauwkeurig, maar weet ook veel toppen en bodems in de koersgrafiek te signaleren. De stochastic probeert de draaipunten te voorspellen door de slotkoers van de onderliggende waarde te vergelijken met de range van een bepaalde tijdsperiode.

De indicator is gebaseerd op de gedachte dat de markt sterker wordt wanneer de slotkoers dicht bij de hoogste koers van de dag ligt. Andersom zou de markt zwakker zijn wanneer de slotkoers dicht bij het laagste punt van de dag ligt.

MACD-indicator

Nog een Nederlandstalige uitleg

(Moving Average Convergence Divergence)

Deze technische indicator bestaat uit twee lijnen, de zogenoemde MACD-lijn en de signaallijn. De lijnen kunnen op twee verschillende manieren een signaal afgeven. Allereerst geeft de richting van de MACD-lijn een signaal af, waarbij een oplopende lijn logischerwijs positief is en een dalende lijn negatief.

Naast de richting van de trend, geeft de technische indicator ook nog koop- of verkoopsignalen af. Doorkruist de MACD-lijn (hier rood) opwaarts de signaallijn (blauw) , dan is sprake van een koopsignaal. In het tegengestelde geval dat de doorkruising neerwaarts is, wordt een verkoopsignaal afgegeven.


Tot slot zegt de indicator iets over de kracht van de trend. Des te groter de afstand tussen beide lijnen, des te sterker de trend. In de candles resulteert dit in grotere candles. Des te groter de candle, des te sterker de trend is.

Het voortschrijdend gemiddelde is een veelgebruikte indicator door handelaren. Juist omdat zoveel beleggers deze indicator gebruiken, gebeurt het vaak dat deze gemiddelden voor steun of weerstand zorgen. De Simple Moving Average en de Exponential Moving Average zijn de meest gebruikte Moving Averages. Deze indicator is goed te gebruiken samen met andere indicatoren als de RSI en de MACD.

Parabolic SAR     

Video

(SAR = Stop and Reverse) 

De Parabolic SAR is een trend indicator, ontwikkeld door Welles Wilder, die de kortetermijntrend weergeeft. Deze indicator tekent stippen boven of onder de koers en wordt voornamelijk door kortetermijnbeleggers gebruikt om uitstapmomenten te bepalen.

De RSI geeft de snelheid en de richting van een beweging weer. De technische indicator heeft een waarde tussen de 0 en 100.

Hoewel dat soms zo lijkt, bewegen aandelenmarkten nooit in een rechte lijn omhoog of omlaag. Tussentijds vinden altijd tegenbewegingen plaats, door bijvoorbeeld winstnemingen. Door middel van de fibonacci retracement indicator is het mogelijk deze eventuele draaipunten in de markt te signaleren. Voor we verder gaan is het goed om even te bekijken waar de indicator vandaan komt. De bedenker van Fibonacci is namelijk Leonardo van Pisa (Fibonacci). Hij was een bekende Italiaanse wiskundige die ontdekte dat bepaalde series van nummers, natuurlijke verhoudingen in het universum beschrijven.

Fibonacci is een reeks getallen die begint bij twee getallen: eerst 0 en vervolgens 1. Het volgende getal komt telkens voort uit de som van de voorgaande twee getallen.

Na de eerste twee getallen komt dus weer een 1 (0 + 1 = 1), vervolgens komt een 2 (1 + 1), daarna een 3 ( 1+ 2). Het begin van de rij van Fibonacci ziet er als volgt uit:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946,.

Instapstrategieën


- strategie stobb:


Stochastic Oscillator: de waarden voor %K en %D moeten kleiner zijn dan 20%.
Bollinger Bands: de laatst complete candle moet openen (groene candle) of
sluiten (rode candle) onder de onderste Bollinger Band.
Bollinger Bands: de bandbreedte moet minimaal 1,5% zijn.
Volume: van de laatste 14 candles mogen er maximaal vier geen volume hebben.
Dit is de standaardstrategie die door je CC Scanner wordt gebruikt.


- strategie stobbnomargin:


Stochastic Oscillator: de waarden voor %K en %D moeten kleiner zijn dan 20%.
Bollinger Bands: de laatst complete candle moet openen (groene candle) of
sluiten (rode candle) onder de onderste Bollinger Band.
Volume: van de laatste 14 candles mogen er maximaal vier geen volume
hebben.

Dit is een variatie op de standaardstrategie die door je CC Scanner wordt
gebruikt: het marge-criterium is niet van toepassing.


- strategie macdxup:


MACD: de MACD-lijn kruist de signaallijn, in opwaartse richting.- strategie stoxupos:


Stochastic Oscillator: terwijl de %D-waarde 'oversold' aangeeft (dus kleiner is
dan 20), kruist de %K-lijn de %D-lijn opwaarts.Uitstapstrategieën


Kies één of meer van de volgende strategieën om uitstapmeldingen te ontvangen:


- strategie stobbexit:


Bollinger Bands: de laatst complete candle moet sluiten (groen) of openen
(rood) op of boven de bovenste Bollinger Band.


- strategie macdxdown:


MACD: de MACD-lijn kruist de signaallijn, in neerwaartse richting.
53


- strategie stoxdownob:


STO: terwijl de %D-waarde overbought aangeeft (dus groter is dan 80), kruist
de %K-lijn de %D-lijn neerwaarts.
De strategieën stobb en stobbexit zijn gebaseerd op de manier van traden die
je leert in de CryptoCoiners-clinic Daytraden met Bitcoin en altcoins. Zie
www.cryptocoiners.nl/clinic voor meer informatie.


Latest Crypto Fear & Greed Index

FAQ 


ABWhat is the difference between Binance Chain and Binance Smart Chain?


Binance Chain is a blockchain project that was initiated by Binance and launched in April 2019. It allows anyone to issue, use, and exchange digital assets on the blockchain. The native token of Binance Chain is BNB.

Binance DEX is a decentralized exchange that runs on top of Binance Chain and is it's most used decentralized application (DApp) to date. It allows users to directly trade digital assets on the blockchain with funds never leaving their own wallets.Binance Smart Chain is a "parallel blockchain" that brings programmability to Binance Chain, essentially creating a dual-chain system.

This enables the support of smart contracts and compatibility with the Ethereum Virtual Machine (EVM) while retaining the performance capabilities of Binance Chain. From a user standpoint, the two parallel chains act in essentially the same way, but in the background they are different.

Binance Chain is a simple design in terms of its application – the main goal is to facilitate fast trading while being able to handle large loads.

Binance Smart Chain extends this functionality with the ability to create smart contracts and more complex decentralized applications. Thanks to the similar designs, Binance Chain and Binance Smart Chain can natively communicate with each other.

C


Cumulative Delta

Cumulative Delta is a technical analysis tool used in futures trading to measure the buying and selling pressure of market participants. It shows the difference between the volume of market orders to buy and the volume of market orders to sell, and adds this difference to a running total or cumulative sum.

The Cumulative Delta indicator is typically displayed as a line graph on a price chart, with the line moving up or down as the buying or selling pressure changes. When the Cumulative Delta line is moving up, it suggests that buyers are in control of the market, while a downward-moving Cumulative Delta line indicates that sellers are dominating.

Traders often use the Cumulative Delta to confirm the strength of a trend or to identify potential reversal points in the market. For example, if the price of a futures contract is rising, but the Cumulative Delta line is declining, it could indicate that the buying pressure is decreasing, which could lead to a potential price reversal.

D
E
FGHI
J
K
L


Limietorder

Bij een limietorder geeft u een bepaalde koerslimiet op. Met die koerslimiet geeft u aan wat de maximale prijs is die u bij een aankoop wilt betalen of de minimale prijs die u bij een verkoop wilt ontvangen. Het order wordt pas uitgevoerd als de koers van het effect de limiet bereikt.
Voordelen
• U hebt meer controle over de prijs.
• U kunt limietorders gebruiken om op gegevens van technische analyse in te spelen.
• Uw order wordt nooit uitgevoerd aan een prijs die minder gunstig is dan uw ingestelde limiet.
Nadelen
• De kans bestaat dat uw order nooit wordt uitgevoerd omdat de koers met de limiet flirt, maar hem niet overschrijdt.

M


Marge

De marge is het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs. De marge kan worden uitgedrukt als een percentage en als een bedrag per artikel. Van dit deel van de omzet kunnen de kosten voor onder meer personeel, huisvesting en marketing worden betaald.

Marktorder

Een marktorder is een order tegen de marktkoers dat onmiddellijk naar de beurs gaat. Het order wordt uitgevoerd tegen de koers die geldt op het ogenblik dat het order aan de beurt is in de markt.
Een marktorder gebruikt u als u koste wat kost wilt handelen.
Voordelen
• Voorrang op limietorders.
• Snelle uitvoering.
Nadelen
• Door beursschommelingen kan de prijs sterk afwijken van de laatste koers (slippage). Hou de liquiditeit of verhandelbaarheid van het aandeel dus goed in het oog.

Mark Price

De "mark price" bij crypto futures is de referentieprijs die wordt gebruikt om de winst of het verlies van de contracten te berekenen en om liquidaties te activeren. Het is de prijs van het onderliggende activum (bijvoorbeeld Bitcoin) op de spotmarkt op een bepaald moment.

Bij het handelen in futurescontracten wordt de marktprijs gebruikt om te bepalen of een handelaar winst of verlies maakt op zijn positie. Als de marktprijs hoger is dan de prijs waarop de handelaar de positie heeft ingenomen, maakt de handelaar winst. Als de marktprijs lager is dan de prijs waarop de handelaar de positie heeft ingenomen, lijdt de handelaar verlies.

Bovendien wordt de marktprijs gebruikt om liquidaties te activeren. Wanneer de marktprijs van het onderliggende activum daalt tot onder een bepaald niveau (de "liquidatieprijs") die is ingesteld door de handelaar, kan de positie van de handelaar automatisch worden geliquideerd om verder verlies te voorkomen.

Margin Ratio

De margin ratio bij futures is het verhoudingsgetal tussen de waarde van de futures-positie van een handelaar en de vereiste margin die nodig is om de positie te openen en te onderhouden.

Bij futures-handel moet de handelaar een initiële margin betalen om een positie te openen. Deze margin is een aanbetaling op de totale waarde van de positie en dient als onderpand voor de toekomstige winsten of verliezen van de positie.

Als de waarde van de positie verandert, verandert ook de waarde van de margin. Als de waarde van de positie stijgt, stijgt ook de waarde van de margin en omgekeerd.

De margin ratio geeft aan hoeveel marge beschikbaar is in verhouding tot de waarde van de positie. Als de margin ratio te laag wordt, betekent dit dat de waarde van de positie te dicht bij de waarde van de margin komt en dat de handelaar mogelijk extra margin moet storten om de positie open te houden.

Een gezonde margin ratio hangt af van de specifieke regels van de futures-beurs waarop de handelaar handelt, maar het is over het algemeen belangrijk voor handelaren om hun margin ratio's regelmatig te controleren en de benodigde actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat ze voldoende margin hebben om hun posities open te houden.

Verschil margin trading en futures trading

Margin trading en futures trading zijn beide vormen van handelen op de financiële markten waarbij handelaren de mogelijkheid hebben om meer kapitaal te gebruiken dan ze daadwerkelijk bezitten. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee:

### Margin Trading:

1. **Leverage:** In margin trading lenen handelaren geld om activa te kopen. Ze storten een klein percentage van de totale transactiewaarde, dat bekend staat als de "marge". Het geleende bedrag wordt verstrekt door de makelaar.

2. **Tijdsduur:** Margin trading heeft geen vooraf bepaalde looptijd. Handelaren kunnen hun positie behouden zolang ze willen, zolang ze de vereiste marge handhaven.

3. **Diversiteit:** Het kan worden toegepast op verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties, forex en crypto's.

4. **Risico's:** Het risico in margin trading is dat als de markt zich tegen de handelaar keert, ze meer kunnen verliezen dan hun oorspronkelijke inleg (marge). Dit staat bekend als "margin call".

### Futures Trading:

1. **Contracten:** Futures trading houdt in het kopen of verkopen van gestandaardiseerde contracten voor toekomstige levering van activa tegen een vastgestelde prijs. Deze contracten hebben een vervaldatum.

2. **Verplichtingen:** Bij het aangaan van een futures-contract verplicht de handelaar zich om de activa op de afgesproken datum te kopen of verkopen. Dit in tegenstelling tot margin trading, waar de handelaar de positie kan behouden zolang hij de marge handhaaft.

3. **Hefboomwerking:** Futures trading biedt ook hefboomwerking, maar de mate ervan kan hoger zijn dan bij margin trading. Dit vergroot zowel de winst als het verlies.

4. **Marktkenmerken:** Futures-markten zijn vaak gespecialiseerd en specifiek voor bepaalde activa, zoals grondstoffen (olie, goud, graan) of financiële instrumenten (aandelenindices, rentetarieven).

5. **Risico's:** Net als bij margin trading kunnen handelaren in futures te maken krijgen met aanzienlijke verliezen als de marktbewegingen ongunstig zijn. Het risico wordt echter anders beheerd, en er is geen "margin call" in de traditionele zin.

In het kort, terwijl beide handelsmethoden gebruikmaken van hefboomwerking, verschillen ze in de aard van de contracten, verplichtingen en de manier waarop ze worden toegepast op de markten. Het is belangrijk voor handelaren om de specifieke kenmerken en risico's van elk type handel goed te begrijpen voordat ze eraan deelnemen.

N


O


Een One-Cancels-the-Other (OCO) is een order die een stop-limit order en een limit-maker order combineert, met dezelfde hoeveelheid. Wanneer één van de bestellingen wordt uitgevoerd (de stopprijs wordt geactiveerd voor een stoplimietorder), wordt de andere automatisch geannuleerd.

P
Q
R


ROE (Return on equity) 

ROE staat voor "Return on Equity" (rendement op eigen vermogen) en is een financiële ratio die gebruikt wordt om de winstgevendheid van een bedrijf te meten. Hoewel ROE meestal wordt geassocieerd met bedrijfsanalyse, kan het ook relevant zijn bij trading, vooral bij het evalueren van de winstgevendheid van handelsstrategieën.

ROE wordt berekend door de nettowinst van een bedrijf te delen door het eigen vermogen. Het eigen vermogen is het verschil tussen de totale activa en de totale verplichtingen van een bedrijf. De formule voor ROE is:

ROE = (Nettowinst / Eigen vermogen) * 100

Een hogere ROE geeft aan dat een bedrijf een beter rendement behaalt op het geïnvesteerde eigen vermogen. Dit kan worden geïnterpreteerd als een indicatie van de efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf.

Bij trading kan ROE worden toegepast op individuele handelsposities of op een handelsstrategie als geheel. Door de nettowinst van een handelspositie te delen door het geïnvesteerde eigen vermogen, kan de trader de ROE van die specifieke positie berekenen. Op dezelfde manier kan de ROE van een handelsstrategie worden berekend door de totale nettowinst van de strategie te delen door het totale geïnvesteerde eigen vermogen.

Het evalueren van de ROE bij trading kan helpen bij het beoordelen van de winstgevendheid van een specifieke handelspositie of strategie. Het stelt traders in staat om te bepalen of ze een redelijk rendement behalen op het geïnvesteerde kapitaal en om verschillende handelsmogelijkheden te vergelijken op basis van hun potentiële winstgevendheid. Het is echter belangrijk op te merken dat ROE slechts één van de vele factoren is die traders in overweging moeten nemen bij het nemen van handelsbeslissingen.

S


Short gaan op Bitcoin of Bitcoin shorten betekent in feite dat je Bitcoins verkoopt die je eigenlijk niet in bezit hebt. Je leent als het ware een (deel van een) Bitcoin van iemand en deze geef je later weer terug.

Op het moment dat je Bitcoin short, verkoop je dus Bitcoin om het vervolgens op een later tijdstip weer (hopelijk goedkoper) terug te kopen. Dit isde verkeerde volgorde, want hoe kan je Bitcoins verkopen die je niet bezit? Om Bitcoin te kunnen shorten,is het dus nodig om de Bitcoin te ‘lenen’. Wellicht klinkt dit nog een beetje vreemd voor je, dus laten we een voorbeeld erbij pakken.
Stel op 17 december 2017, tijdens depiek van de bubbel, had jij door dat deze snelle stijging van Bitcoin niet zo door kon gaan en dat een ommekeer van de trend onvermijdbaar was. Jij had dit dus een perfect moment gevonden om short te gaan op Bitcoin.In dat geval had je Bitcoins van iemand kunnen lenen en deze direct kunnen verkopenvoor $19.000,-. Je had dus meteen lekker kunnen cashen. Het is echter wel debedoeling dat je deze Bitcoins weer op een later tijdstip teruggeeft aan degene van wie je ze geleend hebt.

Je bleek er gelukkig goed aan gedaan te hebben om de Bitcoins te verkopen, want de prijs is daarna hard gedaald. Inseptemberbesluit je de Bitcoin weer terug te kopen voor $6000,-. Deze Bitcoin geef je weer terug aan degene van wie je het geleend hebt en jij hebt mooi een winst gemaakt van $13.000,- (!), terwijl dekoersdaalde!

TU
V
W
X
Y
Z


FAQ

Aparte pagina

Futures


BitMEX

Binance Futures

Deribit

Bakkt

CryptoFacilities (part of Kraken)

Quedex Bitcoin Futures exchange platform