B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

Barebone computer

Barebone computers hebben het formaat van een mini-desktops computer. Ze hebben dus het formaat van een boek maar een barebone kan je helemaal zelf samenstellen. Kan je geen geschikte kant-en-klare mini-desktop vinden, dan kan je met een barebone deze zelf samenstellen.

Barebones zijn veelal alleen voorzien van een behuizing, moederbord en soms een processor. Een barebone is dus niet uitgerust met een opslagapparaat, werkgeheugen of besturingssysteem. Bij een barebone ontbreken dus doelbewust bepaalde onderdelen.


De Bech32 Bitcoin adresformaat wordt beschreven in Bitcoin Improvement Proposal 173 van Pieter Wuille en Greg Maxwell. Het gaat om de introductie van een eenvoudiger Bitcoin segwit adresformaat gebaseerd op base32 in plaats van de huidige base58 formaat. Er zijn namelijk een aantal nadelen verbonden met het gebruik van deze oude formaat.

  • Base58 heeft veel meer plaats nodig in QR codes en ondersteunt geen en alphanumeric mode.
  • Base58 combineert upper en lower case nummers waardoor het moeilijker wordt om een Bitcoin adres betrouwbaar op te schrijven of uit te spreken.
  • De dubbele SHA256 checksum is traag en heeft geen fout-detectie garanties.
  • Base58 decoding is gecompliceerd en langzaam.

Bevriezen crypto op gecentraliseerde exchange

Voor de 'bevriezing' van de tegoeden gegevens van een verdachte op een gecentraliseerde exchange hangt de duur van de bevriezing af van het artikel dat gehanteerd wordt om de bevriezing aan te vragen.

Indien men de bevriezing aanvraagt aan de hand van Art. 39ter van Sv.: "Bij het opsporen van de misdaden en wanbedrijven en onverminderd de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 39bis, 46bis en 88bis en de artikelen XII.17, XII.18, XII.19 en XII.20 van het Wetboek van Economisch Recht, kan iedere officier van gerechtelijke politie, wanneer er redenen bestaan om aan te nemen dat gegevens die opgeslagen, verwerkt of overgedragen worden door middel van een informaticasysteem bijzonder kwetsbaar zijn voor verlies of voor wijziging, bij een met redenen omklede en schriftelijke beslissing aan een of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen bevelen de gegevens die in hun bezit zijn of waarover zij controle hebben te bewaren." Termijn: maximum 90 dagen - verlengbaar , alle gegevens

Wanneer men echter te maken heeft met buitenlandse 'operatoren' kan men een snelle bevriezing bevelen aan de hand van Art. 39 quater van Sv. (Quick Freeze), hier gaat men een buitenlandse authoriteit bevelen om over te gaan tot de snelle bewaring van gegevens die opgeslagen, verwerkt of overgedragen worden dmv een informaticasysteem dat zich op het grondgebied van de bevoegde authoriteit bevindt. Dit is enkel wanneer er geen mogelijkheid is tot samenwerking met buitenlandse 'operator'. "Onverminderd de mogelijkheden tot rechtstreekse samenwerking met buitenlandse operatoren van elektronische communicatienetwerken en verstrekkers van elektronische communicatiediensten, kan de procureur des Konings, via de door de Koning aangewezen politiedienst, een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken de snelle bewaring te bevelen of op andere wijze op te leggen van gegevens die opgeslagen, verwerkt of overgedragen worden door middel van een informaticasysteem dat zich bevindt op het grondgebied van die bevoegde autoriteit en ten aanzien waarvan een Belgische bevoegde gerechtelijke autoriteit voornemens is een verzoek om rechtshulp in te dienen." Termijn: 5 dagen - verzoek voor rechtshulp moet volgen, alle gegevens.

Als men data wenst te bevriezen aan de hand van Art. 39 quinquies van Sv. gaat het enkel over de verkeersgegevens waaruit of waarnaar de communicatie heeft plaatsgevonden en de gegevens die toelaten de oorsprong en/of de bestemming van de communicatie te lokaliseren. "Wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele hoofdgevangenisstraf van één jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben en de onderzoeksrechter van oordeel is dat er omstandigheden zijn die het doen opsporen van elektronische communicatie of het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicatie noodzakelijk maken om de waarheid aan de dag te brengen, kan hij:

1° de verkeersgegevens doen opsporen van elektronische communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar elektronische communicaties worden of werden gedaan;

2° de oorsprong of de bestemming van elektronische communicatie laten lokaliseren." Termijn: 2 maanden (verlengbaar), communicatie gegevens van de laatste 6 maanden

Dankzij de opmerkzaamheid van Clevers Bjorn (PZ DKH) dien ik deze post aa te vullen met het volgende:

Als het gaat over het bevriezen van de virtuele tegoeden op een exchange dient men inderdaag Art. 46 quater §3.2° hanteren: " Ingeval de noodwendigheden van het opsporingsonderzoek dit vergen, kan de procureur des Konings bovendien vorderen dat :
1° gedurende een vernieuwbare periode van maximum twee maanden de verrichtingen van de verdachte onder toezicht worden geplaatst;
2° de bevraagde persoon of instelling de tegoeden en verbintenissen met betrekking tot de producten, diensten, verrichtingen en waarden bedoeld in paragraaf 1 niet meer uit handen mag geven voor een termijn die hij bepaalt, maar die niet langer kan zijn dan de termijn die loopt van het ogenblik waarop die persoon of instelling kennis neemt van zijn vordering tot vijf werkdagen na de kennisgeving van de hier bedoelde gegevens door die persoon of instelling." Termijn: 5 dagen - enkel de virtuele tegoeden.

TLDR:

medewerking van de exchange: art. 39 ter van Sv. data bewaring 90 dagen (verlengbaar) voor alle gegevens.

geen medewerking van de exchange: art. 39 quater van Sv. data bewaring door buitenlandse authoriteit 5 dagen voor alle gegevens gevolgd door EOB.

Enkel communicatie gegevens: art. 39 quinquies van Sv. communicatie gegevens van de laatste 6 maanden bewaren voor 2 maanden (verlengbaar).

Bevriezen van enkel de virtuele tegoeden: art. 46 quater §3.2° bevriezen tegoeden voor 5 dagen.

A Bitcoin Improvement Proposal (BIP) is a standard for proposing changes to the Bitcoin protocol, or in some cases a source for information for the Bitcoin community. Additionally, some BIPs are proposed changes to the BIP process itself.

BIPs can include consensus-critical changes (like soft fork and hard fork protocol upgrades) but also other changes that benefit from coordination across different Bitcoin software implementations, such as changes to the peer-to-peer layer or new backup seed formats.

Bitcoin Core Wallet log files locatie

Wallets are saved with the file name " wallet.dat" and are saved in the default data directory:

Windows
C:\Users\YourUserName\Appdata\Roaming\Bitcoin\Wallets (Vista and 7)

C:\Documents and Settings\YourUserName\Application data\Bitcoin (XP)

Mac
~/Library/Application Support/Bitcoin

Bitcoin SV  (Bitcoin Satoshi Version) 

Bitcoin SV describes the cryptocurrency originally invented in 2009 by its creator, Satoshi Nakamoto. Since bitcoin was created as an open source project from the beginning, any software developer could make changes to the way it worked. Some developers decided to create new cryptocurrencies that were similar to Bitcoin Core (BTC) but with new or different features. Examples of these new cryptocurrencies created are Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC) and Ripple (XRP). The result was that the cryptocurrency now listed on the world’s cryptocurrency exchanges as BTC (“Bitcoin Core”), is actually very different from what was originally designed. Bitcoin SV (BSV) is a cryptocurrency using the original design that was presented in Satoshi Nakamoto’s Bitcoin Whitepaper. Bitcoin SV exists to deliver digital money technology for the whole world that can process thousands of transactions per second. Bitcoin SV transactions happen almost instantly at almost zero fees, enabling micro and merchant payments. It is built and designed on a stable protocol which will never change, so that businesses will have the confidence to invest time and resources to the Bitcoin SV blockchain knowing that what they build now will remain relevant, useful and functional now and at any point in the future.

See also

https://www.centbee.com/faqs/

BDD (Bitcoin Days Destroyed) 

Bitcoin Days Destroyed is a measure of the transaction volume of Bitcoin. A bounty for a script to compute the Bitcoin Days Destroyed by the transactions in a block has been awarded. Abe is a block chain browser that computes this statistic in real time.

Je wordt meestal ongevraagd gecontacteerd met een aanbod voor een fantastische deal die een hoog rendement belooft op te leveren.

De “verkopers” zetten je zwaar onder druk, zodat je steeds meer geld zou storten (vandaar de Engelse benaming ‘boiler room’). Indien je hierin meegaat, krijg je fictieve aandelen of waardeloze financiële producten in handen. De criminelen gaan lopen met je geld en jij blijft berooid achter.

A cryptocurrency bridge is an application that lets someone transfer their crypto between blockchain platforms.

One concern about blockchain tech is its ability to communicate with other blockchains. This communication, called interoperability, allows developers to build on multiple blockchains and fill demands for users regardless of which blockchain they want to use.

The problem impeding interoperability is that each blockchain has a native coin, token creation rules, potentially unique coding language, and smart contract executables. Basically, each blockchain speaks a different language, and there aren't any interpreters.

BscScan is the leading blockchain explorer for the Binance Smart Chain, built by the same team behind Etherscan. Besides tracking transactions, verifying smart contracts and other features, BscScan is also the leading validator for BSC.

The BUSD stablecoin was founded by Paxos and Binance in an effort to create a cryptocurrency that would be backed by the US dollar. A key characteristic of BUSD is that one unit of BUSD is equivalent to one US dollar. To support this value, Paxos holds an amount of US dollars that is equal to the total supply of BUSD. Therefore, the price of the stablecoin fluctuates directly with the price of USD. BUSD provides a monthly audited report of reserves in compliance with stringent regulatory standards to ensure the security and safety of user assets.

Because of its stability in relation to the US dollar, BUSD empowers traders and crypto users with the ability to transact with other digital and blockchain-based assets while minimizing the risk of volatility. Due to the nature of cryptocurrency, crypto holders may experience volatile changes in their portfolio value. Using a stablecoin such as BUSD can help significantly to hedge against periods of market volatility.

Because of its intrinsic properties as a stablecoin, BUSD has been able to perform exceptionally well and establish itself as a leader in the cryptocurrency space. Since the launch of BUSD in 2019, the stablecoin has performed so well that it is now (at time of writing) an asset with a $10 billion market cap.